CONTACT 2018-01-26T08:48:31+00:00

聯絡我們

台灣加盟諮詢專線: +886-975-896-771
台灣加盟主服務專線: +886-975-896-772
中國大陸加盟主服務專線: 400-6666-738
國際加盟諮詢專線: +886-988-050-818
消費者客服專線: +886-3-550-7750
客服信箱: customer.service@lakaffa.com.tw
總部地址: 新竹縣竹北市自強五路239號 2F

Contact Us

Contact(TW): +886-988-050-818
Contact(Franchise):+400-6666-738
Email: customer.service@lakaffa.com.tw
Address: Xinzhu,Zhubei,Ziqiang five road no. 239, 2f